Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 256 647 226 721 8 279 7 314 13,2 %
Februar 282 400 227 824 10 086 8 137 24 %
Mars 342 441 259 889 11 046 8 384 31,8 %
1. kvartal 881 488 714 434 9 794 7 938 23,4 %
           
April 338 299 264 415 11 277 8 814 27,9 %
Mai 366 495 280 112 11 822 9 036 30,8 %
Juni 348 567 311 431 11 619 10 381 11,9 %
2. kvartal 1 053 362 855 958 11 575 9 406 23,1 %
           
Juli 372 576 297 399 12 019 9 594 25,3 %
August 380 980 338 200 12 290 10 910 12,6 %
September 365 462 345 086 12 182 11 503 5,9 %
3. kvartal 1 119 018 980 685 12 163 10 660 14,1 %
           
Oktober 359 370 364 726 11 593 11 765 - 1,5 %
November 332 005 336 102 11 067 11 203 - 1,2 %
Desember 316 669 271 195 10 215 8 748 16,8 %
4. kvartal 1 008 044 972 023 10 957 10 565 3,7 %
           
Sum året 4 061 912 3 523 100 11 129 9 652 15,3 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 226 721 324 416 7 314 10 465 - 30,1 %
Februar 227 824 333 237 8 137 11 491 - 29,2 %
Mars 259 889 255 335 8 384 8 237 1,8 %
1. kvartal 714 434 912 988 7 938 10 033 - 20,9 %
           
April 264 415 206 125 8 814 6 871 28,3 %
Mai 280 112 270 536 9 036 8 727 3,5 %
Juni 311 431 296 674 10 381 9 889 5,0 %
2. kvartal 855 958 773 335 9 406 8 498 10,7 %
1. halvår 1 570 392 1 686 323 8 676 9 266 - 6,4 %
           
Juli 297 399 290 779 9 594 9 380 2,3 %
August 338 200 328 565 10 910 10 599 2,9 %
September 345 086 337 949 11 503 11 265 2,1 %
3. kvartal 980 685 957 293 10 660 10 405 2,4 %
Sum akk. 2 551 032 2 643 616 9 344 9 648 - 3,1 %
           
Oktober 364 726 312 620 11 765 10 085 16,7 %
November 336 102 262 121 11 203 8 737 28,2 %
Desember 271 195 253 325 8 748 8 172 7,1 %
4. kvartal 972 023 828 093 10 565 9 001 17,4 %
           
Sum året 3 523 100 3 471 721 9 652 9 486 1,8 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 324 416 308 312 10 465 9 946 5,2 %
Februar 333 237 300 204 11 491 10 722 7,2 %
Mars 255 335 343 151 8 237 11 069 - 25,6 %
1. kvartal 912 988 951 681 10 033 10 574 - 5,1 %
           
April 206 125 360 060 6 871 12 002 - 42,8 %
Mai 270 536 378 696 8 727 12 216 - 28,6 %
Juni 296 674 378 278 9 889 12 609 - 21,6 %
2. kvartal 773 335 1 117 034 8 498 12 275 - 30,8 %
1. halvår 1 686 323 2 068 715 9 266 11 429 - 18,9 %
           
Juli 290 779 383 920 9 380 12 385 - 24,3 %
August 328 565 392 433 10 599 12 659 - 16,3 %
September 337 949 368 753 11 265 12 292 - 8,4 %
3. kvartal 957 293 1 145 106 10 405 12 447 - 16,4 %
Sum akk. 2 643 616 3 213 821 9 648 11 772 - 18,0 %
           
Oktober 312 620 377 562 10 085 12 179 - 17,2 %
November 262 121 344 354 8 737 11 478 - 23,9 %
Desember 253 325 340 514 8 172 10 984 - 25,6 %
4. kvartal 828 093 1 062 430 9 001 11 548 - 22,1 %
           
Sum året 3 471 721 4 276 272 9 486 11 716 - 19,0 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 308 312 294 735 9 946 9 508 4,6 %
Februar 300 204 291 654 10 722 10 416 2,9 %
Mars 343 151 342 528 11 069 11 049 0,2 %
1. kvartal 951 681 928 917 10 574 10 321 2,5 %
           
April 360 060 340 761 12 002 11 359 5,7 %
Mai 378 696 372 255 12 216 12 008 1,7 %
Juni 378 278 387 205 12 609 12 907 -2,3 %
2. kvartal 1 117 034 1 100 221 12 275 12 090 1,5 %
1. halvår 2 068 715 2 029 138 11 429 11 211 2,0 %
           
Juli 383 920 376 988 12 385 12 161 1,8 %
August 392 433 386 030 12 659 12 453 1,7 %
September 368 753 362 017 12 292 12 067 1,9 %
3. kvartal 1 145 106 1 125 035 12 447 12 229 1,8 %
Sum akk. 3 213 821 3 154 173 11 772 11 554 1,9 %
           
Oktober 377 562 372 642 12 179 12 021 1,3 %
November 344 354 351 330 11 478 11 711 - 2,0 %
Desember 340 514 333 761 10 984 10 766 2,0 %
4. kvartal 1 062 430 1 057 733 11 548 11 497 0,4 %
           
Sum året 4 276 272 4 211 910 11 716 11 539 1,5 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2018. Innkrevingen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk ble avviklet 27. mars 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 294 735 579 903 9 508 18 707 - 49,2 %
Februar 291 654 549 475 10 416 19 624 - 46,9 %
Mars 342 528 592 340 11 049 19 108 - 42,2 %
1. kvartal 928 917 1 721 718 10 321 19 130 - 46,0 %
           
April 340 761 331 681 11 359 11 056 2,7 %
Mai 372 255 358 024 12 008 11 549 4,0 %
Juni 387 205 370 810 12 907 12 360 4,4 %
2. kvartal 1 100 221 1 060 515 12 090 11 654 3,7 %
1. halvår 2 029 138 2 782 233 11 211 15 371 - 27,1 %
           
Juli 376 988 365 988 12 161 11 806 3,0 %
August 386 030 373 720 12 453 12 055 3,3 %
September 362 017 354 155 12 067 11 805 2,2 %
3. kvartal 1 125 035 1 093 863 12 229 11 890 2,8 %
Sum akk. 3 154 173 3 876 096 11 554 14 198 - 18,6 %
           
Oktober 372 642 358 023 12 021 11 549 4,1 %
November 351 330 330 498 11 711 11 017 6,3 %
Desember 333 761 326 844 10 766 10 543 2,1 %
4. kvartal 1 057 733 1 015 365 11 497 11 037 4,2 %
           
Sum året 4 211 910 4 891 461 11 539 13 401 - 13,9 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2017. Innkrevingen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk ble avviklet 27. mars 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 583 958 553 243 18 837 17 847   5,6 %
Februar 553 094 569 388 19 753 19 634   0,6 %
Mars 593 464 601 810 19 144 19 413 - 1,4 % 
1. kvartal 1 730 516  1 724 441 19 228  18 950   1,5 % 
           
April 332 782 631 346 11 093 21 045 - 47,3 %
Mai 359 387 660 631 11 593 21 311 - 45,6 %
Juni 372 072 687 468 12 402 22 916 - 45,9 %
2. kvartal 1 064 241 1 979 445 11 695 21 752 - 46,2 %
1. halvår 2 794 757 3 703 886 15 441 20 351 - 24,1 %
           
Juli 367 140 633 279 11 843 20 428 - 42,0 %
August 374 852 690 641 12 092 22 279 - 45,7 %
September 355 328 670 381 11 844 22 346 - 47,0 %
3. kvartal 1 097 320 1 994 301 11 927 21 677 - 45,0 %
Sum akk. 3 892 077 5 698 187 14 257 20 796 - 31,7 %
           
Oktober 359 232 677 049 11 588 21 840 - 46,9 %
November 331 473 633 014 11 049 21 100 - 47,6 %
Desember 327 782 625 018 10 574 20 162 - 47,6 %
4. kvartal 1 018 487 1 935 081 11 071 21 033 - 47,4 %
           
Sum året 4 910 564 7 633 268 13 454 20 856 - 35,5 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2016.

Innkrevingen på strekningen Slomarka-Kongsvinger begynte 27. april 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 553 243 281 608 17 847 9 084  96,5 %
Februar 569 388 265 892 19 634 9 496 106,8 %
Mars 601 810 296 486 19 413 9 564 103,0 %
1. kvartal 1 724 441 843 986 18 950 9 378 102,1 %
           
April 631 346 338 673 21 045 11 289 86,4 %
Mai 660 631 647 298 21 311 20 881 2,1 %
Juni 687 468 667 901 22 916 22 263 2,9 %
2. kvartal 1 979 445 1 653 872 21 752 18 174 19,7 %
1. halvår 3 703 886 2 497 858 20 351 13 800 47,5 %
           
Juli 633 279 610 718 20 428 19 701 3,7 %
August 690 641 653 599 22 279 21 084 5,7 %
September 670 381 653 882 22 346 21 796 2,5 %
3. kvartal 1 994 301 1 918 199 21 677 20 850 4,0 %
Sum akk. 5 698 187 4 416 057 20 796 16 176 28,6 %
           
Oktober 677 049 656 929 21 840 21 191 3,1 %
November 633 014 609 560 21 100 20 319 3,8 %
Desember 625 018 605 090 20 162 19 519 3,3 %
4. kvartal 1 935 081 1 871 579 21 033 20 343 3,4 %
           
Sum året 7 633 268 6 287 636 20 856 17 226 21,1 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS i 2015.

Innkrevingen på strekningen Slomarka-Kongsvinger begynte 27. april 2015, og trafikkstatistikken viser derfor en kraftig økning målt mot fjoråret fra denne måneden.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 281 608 264 647  9 084 8 537  6,4 %
Februar 265 892 252 730 9 496 9 026  5,2 %
Mars 296 486 288 698 9 564 9 313  2,7 %
1. kvartal 843 986 806 075 9 378 8 956  4,7 %
           
April 338 673 285 190 11 289 9 506 18,8 %
Mai 647 298 304 484 20 881 9 822 112,6 %
Juni 667 901 303 710 22 263 10 124 119,9 %
2. kvartal 1 653 872 893 384 18 174 9 817  85,1 %
1. halvår 2 497 858 1 699 459 13 800 9 389  47,0 %
           
Juli 610 718 279 588 19 701 9 019 118,4 %
August 653 599 321 388 21 084 10 367 103,4 %
September 653 882 320 755 21 796 10 692 103,9 %
3. kvartal 1 918 199 921 731 20 850 10 019 108,1 %
Sum akk. 4 416 057 2 621 190 16 176 9 601  68,5 %
           
Oktober 656 929 316 719 21 191 10 217 107,4 %
November 609 560 287 462 20 319 9 582 112,0 %
Desember 605 090 278 278 19 519 8 977 117,4 %
4. kvartal 1 871 579 882 459 20 343 9 592 112,1 %
           
Sum året 6 287 636 3 503 649 17 226 9 599 79,5 % 

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E16 Kongsvingervegen AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 264 647 272 294 8 537 8 784 - 2,8 %
Februar 252 730 260 063 9 026 9 288 - 2,8 %
Mars 288 698 278 642 9 316 8 988   3,6 %
1. kvartal 806 075 810 999 8 956 9 011 - 0,6 %
           
April 285 190 292 610 9 506 9 754 - 2,5 %
Mai 304 484 304 813 9 822 9 833 - 0,1 %
Juni 303 710 309 545 10 124 10 318 - 1,9 %
2. kvartal 893 384 906 968 9 817 9 967 - 1,5 %
1. halvår 1 699 459 1 717 967 9 389 9 492 - 1,1 %
           
Juli 279 588 269 650 9 019 8 698   3,7 %
August 321 388 311 380 10 367 10 045   3,2 %
September 320 755 296 486 10 692 9 883   8,2 %
3. kvartal 921 731 877 516 10 019 9 538   5,0 %
Sum akk. 2 621 190 2 595 483 9 601 9 507   1,0 %
           
Oktober 316 719 313 885 10 217  10 125   0,9 %
November 287 462 288 762 9 582 9 625 - 0,5 %
Desember 278 278 256 675 8 977 8 280   8,4 %
4. kvartal 882 459 859 322 9 592 9 340   2,7 %
           
Sum året 3 503 649 3 454 805 9 599 9 465   1,4 % 

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E16 Kongsvingervegen AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 272 294 264 775 8 784 8 541   2,8 %
Februar 260 063 259 194 9 288 8 938   0,3 %
Mars 278 642 283 475 8 988 9 144 - 1,7 %
1. kvartal 810 999 807 444 9 011 8 873   0,4 %
           
April 292 610 268 351 9 754 8 945   9,0 %
Mai 304 813 304 156 9 833 9 811   0,2 %
Juni 309 545 310 582 10 318 10 353 - 0,3 %
2. kvartal 906 968 883 089 9 967 9 704   2,7 %
           
Juli 269 650 272 239 8 698 8 782 - 1,0 %
August 311 380 312 939 10 045 10 095 - 0,5 %
September 296 486 298 886 9 883 9 963 - 0,8 %
3. kvartal 877 516 884 064 9 538 9 609 - 0,7 %
           
Oktober 313 885 299 418 10 125 9 659   4,8 %
November 288 762 292 635 9 625 9 755 - 1,3 %
Desember 256 675 259 274 8 280 8 364 - 1,0 %
4. kvartal 859 322 851 327 9 340 9 254   0,9 %
           
Sum året 3 454 805  3 425 924 9 465 9 360   0,8 % 
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert